Tạo chuyển tiếp tới nhiều email

Tạo chuyển tiếp tới nhiều email :

1. Đăng nhập mail chính.
2. Chọn settings
3. Chọn "chuyển tiếp và POP/IMAP"
4. Chọn nút "Thêm địa chỉ chuyển tiếp"
5. Điền email cần chuyển tiếp đến
6. Google sẽ gửi 1 Email xác thực tới địa chỉ vừa điền, đăng nhập tài khoản vừa nhập và chọn liên kết để xác thực Email.
7. làm lại bước 4 tới 6 cho toàn bộ Email cần chuyển tiếp đến
8. Chọn settings -> Chọn "Bộ lọc và địa chỉ bị chặn"
9. Chọn liên kết "Tạo bộ lọc mới"
10. Trong khung nhập "Tới", điền vào email chính và bấm “Tạo bộ lọc với tìm kiếm này”
11. Trong khung nhập vừa hiện ra chọn "Chuyển tiếp đến" và chọn (chọn địa chỉ) email cần chuyển tiếp đến.
12. Bấm "tạo bộ lọc", sẽ quay về màn hình chính tạo bộ lọc
13. àm lại bước 9 tới 12 cho toàn bộ Email cần chuyển tiếp đến